83rd IEC GENERAL MEETING (2019-10-21)


  Mon
14
Oct
Tue
15
Oct
Wed
16
Oct
Thu
17
Oct
Fri
18
Oct
Sat
19
Oct
Sun
20
Oct
Mon
21
Oct
Tue
22
Oct
Wed
23
Oct
Thu
24
Oct
Fri
25
Oct
Sat
26
Oct
  AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM
TC 1                                             X X    
TC 1 Workshop                         X                          
TC 1/AG                                           X        
TC 1/WG 1                                 X X                
TC 1/WG 100                             X X                    
TC 1/VT 60050                                         X          
TC 3                                           X X X    
TC 3 MT 60617                             X X                    
TC 3 Workshop                                         X          
SC 3C                                       X            
SC 3D                                     X              
SC 3D/WG 2                                 X X                
SC 3D/WG 3                             X X                    
SC 3C/MT 60417                                 X X                
SC 3C/VT 60417 Cancelled
TC 7                 X X                                
TC 7/PT 62818 + TC 7/PT 63089 X X                                                
TC 7/PT 62641     X X                                            
TC 7/PT 62774     X X                                            
TC 7/MT 1           X                                        
TC 8                 X X                                
SC 8A             X X                                    
SC 8B           X X                                      
TC 8/AG 1       X                                            
TC 8/WG 1       X                                            
TC 8/JWG 9 9:00-20:00     X X                                            
TC 8/MT 1     X                                              
TC 8/WG 11         X X                                        
TC 8/JWG 10         X X X X                                    
SC 8A/WG 2     X X                                            
SC 8A/JWG 4 X X                                                
SC 8A/JWG 5     X X X X                                        
SC 8B/JWG 1   X X                                              
SC 8B/WG 3         X X                                        
SC 8B/WG 4         X X                                        
SC 8B/AHG 2       X X                                          
TC 11             X X                                    
TC 11 PT meeting X X                                                
TC 11/JWG 13 X X                                                
TC 11/MT 1         X                                          
TC 17             X X                                    
SC 17A X X X                                              
SC 17C       X X X                                        
SC 21A     X X X X X X X X                                
TC 22                                             X X    
TC 22/CAG CAG                                       X            
TC 22/MT 9                             X X X X X X            
SC 22E                                         X X        
SC 22E/PT 62909                             X X X X X X            
SC 22F                               X X X X   X X        
SC 22F/WG 1                     X X                            
SC 22F/WG 2                         X X X                      
SC 22G                                         X X        
SC 22G/MT 20         X X X X X X X X                            
SC 22G/WG 18                             X X X X                
SC 22H                                         X X        
SC 22H/WG 1                         X X X X                    
SC 22H/WG 2                                 X X X X            
TC 22 seminar 14:00 -18:00                           X                        
TC 22 seminar Part 1 19:00 - 21:00                                   X                
TC 22 seminar Part 2 19:00 - 21:00                                       X            
SC 23E/WG 1           X X                                      
SC 23E/WG 2 X X X X X                                          
TC 25                                     X X            
TC 25/JWG 2                       X                            
TC 25/MT 8                     X                              
TC 26                 X                                  
TC 26/WG 1     X X X X                                        
TC 26/WG 5             X X                                    
TC 34                                     X X            
TC 34/AG 1                                         X X        
SC 34A                             X                      
SC 34A/WG 3                                             X X    
SC 34A/WG 4 X X X X                                            
SC 34B                               X                    
SC 34B/WG 1         X                                          
SC 34C                                 X                  
SC 34C/WG 1                 X X                                
SC 34D                                   X                
SC 34D/WG 1           X X X                                    
SC 37B     X X X X X X X X                                
TC 42                                         X X        
TC 42/WG 14                                 X X                
TC 42/WG 19                                     X              
TC 42/WG 20                                       X            
TC 46                   X                                
SC 46A                 X                                  
SC 46C                 X                                  
SC 46F             X                                      
TC 46/WG 5               X                                    
TC 46/WG 6   X                                                
TC 46/WG 9     X                                              
SC 46A/WG 3           X                                        
SC 46C/WG 7 X                                                  
SC 46C/PT 62783   X                                                
SC 46C/SC 86A/JWG 8       X                                            
SC 46F/WG 1         X                                          
SC 46F/WG 2         X                                          
TC 46/MT IEV-726 X                                                  
SC 47A               X                                    
SC 47A/WG 2         X X                                        
SC 47A/WG 7             X                                      
SC 47A/WG 9 X X X X                                            
SC 47D     X       X                                      
SC 47D/WG 1       X                                            
SC 47D/WG 2         X X                                        
TC 47                 X                                  
TC 47/WG 3       X                                            
TC 47/WG 1 + TC 47/WG 2 + TC 47/WG 5               X                                    
TC 47/WG 5             X                                      
TC 47/WG 6 + TC 47/WG 7 X X         X X                                    
SC 47E               X                                    
SC 47E/WG 1+PT     X                                              
SC 47E/WG 2       X                                            
SC 47E/WG 3         X X                                        
SC 47E/WG 4     X X                                            
SC 47E/WG 8         X X                                        
SC 47E/WG 9         X X                                        
SC 47F             X                                      
SC 47F/WG 1 + SC 47F/WG 2 + SC 47F/WG 3 + SC 47F/MT 1         X X                                        
SC 47FWG Convenor Meeting       X                                            
TC 49         X         X                                
TC 49/WG 1           X                                        
TC 49/WG 5                 X                                  
TC 49/WG 7             X                                      
TC 49/WG 9           X                                        
TC 49/WG 10             X X                                    
TC 49/WG 11               X                                    
TC 49/WG 13                 X                                  
TC 56                             X                 X    
TC 56/WG 1                                     X X            
TC 56/WG 2                               X X X X X X X X      
TC 56/WG 3                               X X X X X X X X      
TC 56/WG 4                                         X X        
TC 56/JWG 16                               X X X X X X X X      
TC 56/AG 7                           X                        
TC 56/AG 27                                         X          
TC 57                                         X X X X    
TC 57 CAG                                       X            
TC 59/WG 16                             X X X X                
SC 59F/WG 5                                     X X X X X X    
SC 59A/PT 63136                                             X      
SC 59A/AG 5                                     X              
SC 59A/AG 6                                 X X                
SC 59A/WG 4                                       X            
SC 59A/MT 2                                         X X        
SC 59M                                               X    
SC 59M/MT 2                                         X X X      
SC 59M/WG 4                                 X X X X            
TC 61                             X X X X X X X X X X    
SC 61C                 X X                                
SC 61C/WG 5         X X                                        
SC 61C/MT 1             X X                                    
SC 61C Ed Com                     X X                            
SC 61D                                     X X X X        
SC 61H         X X                                        
TC 61/WG 40             X X X X                                
TC 61/MT 4                 X X                                
TC 61/PT 60335-2-115                         X X                        
TC 62                                               X    
TC 62/AG 1                                           X X      
TC 62/AG 2             X X X X                                
SC 62A                                   X                
SC 62A/AG 33                             X X                    
SC 62B                                     X              
SC 62B/AG 49                                 X                  
SC 62C                                         X          
SC 62D                                       X            
SC 62D/AG 32                                 X                  
SC 62B/WG 51             X X X X                                
SC 62B/WG 31 X X X X X X                                        
SC 62B/MT 40     X X X X X X X X                                
SC 62C/WG 1                         X X X X X X X X            
SC 62A/MT 23 Cancelled
SC 62A/MT 28     X X X X X X                                    
SC 62A/MT 29   X X X                                            
SC 62A/MT 30 X X X                                              
SC 62A/WG 14                 X X                                
SC 62A/MT 62354         X X                                        
SC 62A/JWG 7 X X X X X X                                        
SC 62D/MT 24                             X X                    
SC 62D/JWG 38(2 hours) SC 62B/MT 24(2 hours)                                           X        
TC 66                                             X X    
TC 66/WG 1                                 X X X X X X        
TC 66/WG 2                             X X                    
TC 69                             X X X X                
TC 69/WG 9 X X X X X X X X X X                                
TC 69/WG 12                                     X X X X X X    
TC 69/PT62576-2                                     X X            
TC 73/MT 1                 X X                                
TC 73/MT 2                     X X                            
TC 77                 X X                                
TC 77 CAG   X               X                                
SC 77A     X X                                            
SC 77B         X X                                        
SC 77C             X X                                    
SC 77C/MT 61000-2-10     X                                              
SC 77C/MT 61000-4-24       X                                            
SC 77C/MT 61000-4-25         X                                          
SC 77C/MT 61000-4-36           X                                        
TC 80                                         X X X X    
TC 86 14:00-20:00                                       X            
TC 86/WG 1                     X                              
TC 86/WG 4                               X   X                
TC 86/JWG 9 X X                                                
TC 86 Presentation                         X                          
TC 86 (Officers) 18:00-20:00                           X                        
SC 86A                                 X                  
SC 86A/WG 1 X X                                                
SC 86A/WG 3           X X X X X                                
SC 86A (Officers) 18:00-20:00                   X                                
SC 86B                               X                    
SC 86B/WG 4 X X X X                                            
SC 86B/WG 6           X X X X X                                
SC 86B/WG 7         X X                                        
SC 86B/JWG 8         X                                          
SC 86B (Officers) 18:00-20:00                   X                                
SC 86C                             X                      
SC 86C/WG 1     X X X X                                        
SC 86C/WG 2             X X                                    
SC 86C/WG 3                 X X                                
SC 86C/WG 4                 X X                                
TC 86 FOCI                           X                        
TC 87                                             X X    
TC 87/WG 3                               X                    
TC 87/WG 6                                     X   X          
TC 87/WG 7                                           X        
TC 87/WG 8                             X   X                  
TC 87/WG 9                               X   X                
TC 87/WG 14                                       X            
TC 87/WG 15                                     X   X          
TC 89                                 X X X X X X X X    
TC 91                                             X X    
TC 91/WG 1                                           X        
TC 91/WG 2                                       X            
TC 91/WG 3                                 X X                
TC 91/WG 3 + TC 91/WG 10                                     X              
TC 91/WG 4 + TC 91/WG 10                                       X            
TC 91/WG 5                                         X          
TC 91/WG 6                             X                      
TC 91/WG 12                                 X X                
TC 91/WG 13                                         X          
TC 91/WG 14                             X                      
TC 91/WG 15                                           X        
TC 91/AG 16 14:00-16:00                               X                    
TC 91 (Officers)                               X                    
TC 91 LCG*1 (JIC*2) - 20:00 - 22:00                                       X            
TC 96                                             X X    
TC 96/MT 1                                     X X X X        
TC 99                 X X                                
TC 99/MT 4     X X                                            
TC 99/JMT 7         X X                                        
TC 99/New WG (WG 11)             X X                                    
TC 100                         X X                        
TC 100 AGS X                                                  
TC 100 AGM   X                                                
TC 100/TA 1       X                                            
TC 100/TA 2     X                                              
TC 100/TA 4       X                                            
TC 100/TA 5     X                                              
TC 100/TA 6         X                                          
TC 100/TA 10         X                                          
TC 100/TA 15             X                                      
TC 100/TA 16           X                                        
TC 100/TA 17             X                                      
TC 100/TA 18           X                                        
TC 100/TA 19               X                                    
TC 100/TA 20               X                                    
TC 100 GMT                 X                                  
TC 100 Workshop                     X X                            
TC 100/PT100-17                   X                                
TC 100/PT100-18                 X                                  
TC 103             X X                                    
TC 103/WG 6         X X                                        
TC 105               X X X                                
TC 105/AG             X                                      
TC 105/WG 4     X X X X                                        
TC 105/WG 6         X X                                        
TC 105/WG 8         X X                                        
TC 105/WG 10     X X                                            
TC 105/WG 13                     X X                            
TC 108/HBSDT                                 X X X X X X        
TC 110                     X X                            
TC 110/PT 62341         X                                          
TC 110/MT 61747 14:00-20:00           X                                        
TC 110/WG 6 14:00-20:00           X                                        
TC 110/PT63211 14:00-20:00       X                                            
TC 110/WG 8     X                                              
TC 110/WG 9             X                                      
TC 110/WG 10     X                                              
TC 110/AG 11 8:00-9:00         X                                          
TC 110/WG 12 14:00-20:00       X                                            
TC 110/WG 13             X X X X                                
TC 110/AG 15 8:00-9:00             X                                      
TC 110/AHG 16               X                                    
TC 110/PT 62595         X                                          
TC 110 Convenors 17:00-20:00                   X                                
TC 111                                           X X X    
TC 111 AG 1                                         X          
TC 111 AG 2                         X                          
TC 111/WG 3                                   X X X X          
TC 111/JWG 14                               X X                  
TC 111/JWG ECD                           X X X X                  
TC 111/PT 63212                                 X X                
TC 111/MT 62474             X X X X                                
TC 111/VT 62474                           X X X                    
TC 112                 X X                                
TC 112/WG 1         X X                                        
TC 112/WG 2       X                                            
TC 112/WG 3             X                                      
TC 112/WG 4 X X                                                
TC 112/WG 5     X                                              
TC 112/WG 6     X X                                            
TC 112/WG 7       X                                            
TC 112/WG 8       X                                            
TC 112/AG 11               X                                    
TC 113                                             X X    
TC 113/AG 4/WG 7                                       X            
TC 113/WG 3                                     X              
TC 113/WG 8                                 X X                
TC 113/WG 9                                         X          
TC 113/WG 10/WG 11                                           X        
TC 113/JWG 1                               X                    
TC 113/JWG 2                             X                      
TC 115             X X X X                                
TC 115/AG 1         X                                          
TC 115/WG 7     X X                                            
TC 115/WG 10     X X                                            
TC 115/JWG 11         X X                                        
TC 115/WG 12 X X                                                
TC 115/AHG 13     X X                                            
TC 115/AHG 14     X                                              
TC 119         X X                                        
TC 119/AG 1 X                                                  
TC 119/WG 1   X                                                
TC 119/WG 2     X X                                            
TC 119/WG 3   X                                                
TC 119/WG 4     X                                              
TC 119/WG 5 14:00-20:00       X                                            
TC 121/WG 1             X X X X                                
TC 122             X X                                    
TC 122/WG 1     X X X X                                        
TC 122/WG 2     X X X X                                        
TC 122/WG 3     X X X X                                        
TC 124                             X       X X            
TC 124/WG 1                               X                    
TC 124 PT XXX                               X                    
TC 124/WG 2                                 X                  
TC 124 CAG                                 X                  
TC 124/WG 3                                   X                
TC 124/WG 4                                   X                
SyC AAL                                             X X    
SyC AAL CAG                             X                      
SyC AAL/WG 1 +WG 2                                   X                
SyC AAL/WG 1                                 X                  
SyC AAL/WG 2                                     X              
SyC AAL/WG 3                                       X            
SyC AAL/WG 4                                         X          
SyC AAL/MT 6                                       X            
SyC AAL/PT 63168                               X                    
SyC AAL/WG 5                                           X        
SyC Smart Energy                             X X                    
SyC SM                                     X X X X X X    
CISPR                                         X X        
CISPR/CIS/A   X                                                
CISPR/CIS/A/AHG 1             X                                      
CISPR/CIS/A/WG 1         X X                                        
CISPR/CIS/A/WG 2       X                                            
CISPR/CIS/A/AHG 2     X                                              
CISPR/CIS/A/JAHG 6                 X X                                
CISPR/CIS/A/JWG 5               X                                    
CISPR/CIS/B                             X                      
CISPR/CIS/B/WG 1                               X X X X              
CISPR/CIS/B/WG 2                                 X X                
CISPR/CIS/B/AHG 4                                     X X     X X    
CISPR/CIS/B/AHG 5 + CISPR/CIS/B/AHG 6                                       X   X X X    
CISPR/CIS/F                               X                    
CISPR/CIS/F/WG 1                                 X X X X            
CISPR/CIS/F/WG 2                                             X X    
CISPR/CIS/H     X                                              
CISPR/CIS/H/WG 1       X X                                          
CISPR/CIS/H/AHG 2           X X                                      
CISPR/CIS/I                                 X                  
CISPR/CIS/I/MT 7                             X X   X                
CISPR/CIS/I/MT 8                                     X X            
CISPR/CIS/I/MT 9                                             X      
CISPR/CIS/S X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X    
SEG 10                                 X X X              
IEC Academy & Capacity Building                                         X X        
ACEA                     X X                            
ACEE           X X X X X                                
ACSEC                                 X X                
EXCO I                         X X                        
SMB                             X X                    
SMB CAG                     X X                            
CAB                             X X                    
CAB CAG                     X X                            
Young Professionals Workshop                             X X X X X              
NC Secretaries Workshop - 08:30 -12:30                                 X                  
Affiliate Forum - 13:30 - 18:00                                   X                
New Revenue Generation (NRG)                                   X                
Conference on Market Strategy Board - 09:00 - 13:00                                 X                  
Asia-Pacific Cooperation Forum (APCF) - 14:00 - 18:00                                   X                
Council Board                                     X X            
Workshop for Industrializing Countries (WIC) - 14:00 - 17:30                                       X            
Affiliate NEC Secretaries and Chairs workshop - 09:00 - 12:00                                         X          
NC Presidents Forum - 14:00 - 15:30                                           X        
TC/SC Officers' Forum - 15:30 - 18:00                                           X        
Council Statutory Session - 08:30 - 12:30                                             X      
Council Open Session - 14:00 - 16:00                                               X    
EXCO II                                                 X X